نمایشگاه و همایش های بین المللی

شرکت کیا پارس لایه

دهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع تجهیزات و خدمات وابسته : این نمایشگاه در تاریخ ۴ تا ۷ مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

نمایشگاه 2
نمایشگاه

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه چین در سال 2016

نمایشگاه کیا پارس لایه چین
نمایشگاه کیا پارس لایه چین
نمایشگاه کیا پارس لایه چین
نمایشگاه کیا پارس لایه چین
نمایشگاه کیا پارس لایه چین
نمایشگاه کیا پارس لایه آلمان
نمایشگاه کیا پارس لایه آلمان

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه آلمان در سال 2023

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه دبی در سال 2021

نمایشگاه کیا پارس لایه دوبی
نمایشگاه کیا پارس لایه دوبی
نمایشگاه کیا پارس لایه دوبی
نمایشگاه کیا پارس لایه دوبی
نمایشگاه کیا پارس لایه دوبی

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه عمان در سال 2023

نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان
نمایشگاه کیا پارس لایه عمان

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه هند در سال 2018

نمایشگاه کیا پارس لایه هند
نمایشگاه کیا پارس لایه هند
نمایشگاه کیا پارس لایه هند

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه ترکیه در سال 2016

نمایشگاه کیا پارس لایه ترکیه
نمایشگاه کیا پارس لایه ترکیه

حضور شرکت کیا پارس لایه در نمایشگاه مترو ایران در سال 1395

نمایشگاه کیا پارس لایه مترو ایران
نمایشگاه کیا پارس لایه مترو ایران
نمایشگاه کیا پارس لایه مترو ایران