نفت و گاز

Home » پروژه ها » نفت و گاز

1- پالایشگاه هاشمی نژاد سرخس

2- تانک های میعانات گازی جزیره سیری

3- پتروشیمی مارون

4- اسکله LNG خلیج فارس

5- مرکز انتقال نفت برداسپی لرستان

6- کانالهای خروج گاز اهواز

7- پالایشگاه سراجه قم

8- نیروگاه اتمی نظنز

9- نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان

Posted on